यो दशैँ, टाढा बसेपनि नजिक।

यो दशैँ, टाढा बसेपनि नजिक भएको अनुभब गरौ। संगै नभएपनि, एकअर्का को साथ भए झैँ रमाउ।

अब Samsung Plaza को साथ, नेपालमा बसेको आफन्तहरुलाइ digitally आशिरवाद मात्र नभई digitally gifts हरु पनि दिम।

Recent film advert produced by Pixel’s Production Department for Samsung Plaza.

Client: Samsung Plaza
Date: October 31, 2020
Share: Facebook, Twitter, Google Plus